VEELGESTELDE PENSIOENVRAGEN

1) Hoeveel pensioen mag uw werknemer opbouwen met ingang van 1 januari 2015?

Met ingang van 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd veranderd naar 67 jaar. De maximale jaarlijkse pensioenopbouw wordt op deze nieuwe pensioenricht-=leeftijd afgestemd. Hierdoor daalt de maximale pensioenopbouw. Een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar blijft wel mogelijk.

2) Wat is het verschil tussen een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling?

Beschikbare premieregeling
is de benaming voor een pensioenregeling voor werknemers. De premie die door u als werkgever wordt betaald is de basis voor het pensioenkapitaal. Hiervan wordt op de pensioendatum pensioen gekocht. De hoogte en vorm van het pensioen staan bij de beschikbare premieregeling niet van tevoren vast vanwege overlevingskansen, rentestand en kosten: sik: sterfte, interest kosten.

Met de beschikbare premie wordt bijna altijd belegd tot aan de pensioendatum in zogenaamde life cycles (van zeer defensief via neuytraal ot zeer offensief afhankelijk van uw voorkeur en rekeninghoudend met de periode die u nog te gaan hebt tot aan uw pensioendatum). Van het opgebouwde pensioenkaptiaal wordt op de pensioendatum de pensioenuitkering aangekocht.

Middelloon is de benaming voor een pensioenregeling voor werknemers. De hoogte van het pensioen in de middelloonregeling is afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever.

Pensioen bij een middelloonregeling
Het woord middelloon spreekt bijna voor zich. De werknemer ontvangt een pensioen op basis van het gemiddelde loon dat hij of zij verdient door de jaren heen.

Bij een beschikbare premieregeling is de premie het uitgangspunt met als onzekerheid de pensioenuitkering en bij een middelloonregeling is de pensioenuitkering het uitgangspunt met als onzekerheid de hoogte van de premie.

Bij een beschikbare premieregeling loopt de werknemer het risico op de beleggingen maar profiteert ook wanneer er hoge rendementen worden behaald.

Bij een middelloon regeling heeft de werknemer de zekerheid van een vaste uitkering en heeft de werkgever het ‘beleggingsrisico’ via de onzekerheid in de rente wat een schommeling in de premie kan opleveren.

3) Waarom werkgevers kiezen voor middelloon

Premies voor middelloonregelingen stijgen in veel gevallen fors bij alle verzekeraars vanwege de lage rentestand. Werkgevers doen er verstandig aan om – samen met werknemers- te bepalen of zij een middelloonregeling in stand willen houden of dat zij willen nadenken over alternatieven. DNLPA kan daar goed bij adviseren.

4) Wat staat er op het Uniform Pensioenoverzicht?

Van uw pensioenuitvoerder krijgt u jaarlijks een pensioenoverzicht (UPO) als u actief deelnemer bent. Het UPO geeft aan hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij deze pensioenuitvoerder en wat u ongeveer kunt verwachten bij pensionering en eventueel bij arbeidsongeschiktheid. En ook hoeveel uw partner en kinderen ongeveer aan pensioen uitgekeerd krijgen als u komt te overlijden.

Lees het pensioenoverzicht goed door. Bij het pensioenoverzicht zit ook een toelichting, pak de toelichting erbij als u het overzicht doorneemt.

5) Wat is een Startbrief?

De startbrief ontvangt u bij aanvang van uw deelname aan een pensioenregeling. In de startbrief treft u de belangrijkste kenmerken aan van uw pensioenregeling. De pensioenregeling staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement. Het reglement kunt u opvragen bij uw pensioenuitvoerder. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw pensioenregeling.
Binnen drie maanden na het begin van uw deelname aan een pensioenregeling moet u een startbrief ontvangen van uw pensioenuitvoerder.

In de startbrief staat ook aangegeven welke informatie u allemaal nog extra kan opvragen.

6) Wat is Pensioen?

Pensioen kun je zien als een salarisvervanger voor nu, later of bij langdurige ziekte. Het is het geheel van ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenvoorzieningen in Nederland. Het Nederlandse pensioengebouw rust op drie pijlers:
1e pijler: wettelijke sociale zekerheidsvoorzieningen (via overheid)
2e pijler: inkomen gerelateerde pensioenopbouw (tussen werkgever & werknemer)
3e pijler: individuele pensioenopbouw (privé-pensioen)

Pensioen in juridische betekenis

Dan gaat het over pensioen in de ‘tweede pijler’: pensioen in de werkgever – werknemer verhouding. Dan hebben we het over een periodieke uitkering (net als je salaris) die ingaat biJ

    1. het bereiken van de pensioenleeftijd (ouderdomspensioen)
    1. langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheidspensioen)
    1. overlijden (nabestaandenpensioen)

Bij pensioen is er dus nooit sprake van een kapitaal-uitkering ineens (want periodieke). Dit is eigenlijk ook wel logisch toch want het is immers toch bedoeld om de financiële gevolgen op te vangen voor een werknemer in verband met ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden?
Op een aantal uitzonderingen na in de Pensioenwet (PW) mag een pensioen niet worden afgekocht (bijv. afkoop in verband met klein pensioen).

Stel uw pensioenvraag via pensioencontact: