Toeslagen-indexeren

Toeslagen (ook wel indexeren genoemd) hebben als doel het pensioen welvaartsvast (loonindex), of waardevast (prijsindex) te houden.

Is het verlenen van toeslagen verplicht? Nee, het is niet verplicht om toeslagen te verlenen. In de pensioenovereenkomst, dat is de afspraak tussen werkgever en werknemers,  moet aandacht worden geschonken aan de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, er toeslagverlening plaatsvindt. Ook als er geen sprake is van toeslagverlening moet dit worden opgenomen.

Waar is het beleid voer toeslagen te vinden? In de uitvoeringsovereenkomst staat het beleid over toeslagverlening: dit het contract met de uitvoerder van uw pensioenregeling.

Bij toeslagen kan aan de volgende vormen worden gedacht:
  1. Verhoging van de ingegane pensioenen;
  2. Verhoging van de slapersrechten van ex-werknemers die nog niet met pensioen zijn gegaan;
  3. Verhoging van de opgebouwde pensioenen van de actieve werknemers bij een middelloonregeling.

In principe is het verlenen van toeslagen niet verplicht, er gelden echter wel een aantal regels ten aanzien van gelijke behandeling. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om de slapersrechten van ex-werknemers die nog niet met pensioen zijn gegaan ook te verhogen, als de ingegane pensioenen van de gepensioneerden worden verhoogd met een toeslag.

Onvoorwaardelijk verlenen van toeslagen bestaat, maar ook een voorwaardelijke toeslag daarentegen is mogelijk. Bij voorwaardelijke toeslag is de hoogte bijvoorbeeld afhankelijk van een bepaald budget, of het al dan niet verkrijgen van een winstdeling van de pensioenuitvoerder.

Pensioenuitvoerders moeten bij voorwaardelijke toeslagverlening consequent zijn in het geheel van gewekte verwachtingen, de financiering en het realiseren van voorwaardelijke toeslagen. De verzekeraar dient verantwoording af te leggen aan de werkgever over de toeslagen, en de werkgever moet tot slot weer verantwoording afleggen aan de ondernemingsraad hierover.

Sneltramhalte RandstadRail bij Prinses Beatrixlaan

De Nederlandse Pensioen Associatie maakt pensioen begrijpelijk, aantrekkelijk en betrouwbaar, voor nu én in de toekomst. Wij zijn:

Vredespaleis, Den Haag

Foto’s: Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Den Haag Marketing

Parlementaire gebouwen en Mauritshuis bij hofvijver © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Beatrixkwartier © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Vredespaleis © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth