Pensioensystemen

Pensioensystemen hebben een grote invloed op de hoogte van het te bereiken pensioen van werknemers. In de wet worden 3 overeenkomsten genoemd voor het ouderdomspensioen, namelijk 1. een uitkeringsovereenkomst (eindloonsysteem of middelloonsysteem) 3. een premieovereenkomst (een beschikbaar premiesysteem) en 4. een kapitaalovereenkomst waarbij slechts het kapitaal op pensioendatum is gegarandeerd. In deze bijdrage behandelen we de belangrijkste pensioensystemen: het eindloonsysteem, het middelloonsysteem en het beschikbaar premiesysteem.

Het eindloonsysteem

Bij een eindloonsysteem wordt een pensioen opgebouwd dat is gebaseerd op het  laatstverdiende salaris en het aantal dienstjaren dat is gemaakt. Op grond van de wet mag voor het ouderdomspensioen per dienstjaar maximaal 1,657% van het laatst verdiende salaris aan pensioen worden opgebouwd.

Schematisch ziet de pensioenopbouw er als volgt uit. Bij een salarisverhoging wordt de toekomstige pensioenopbouw verhoogd (oranje vlakken). Ook worden de reeds opgebouwde aanspraken aangepast aan het nieuwe salaris (grijze vlakken). De optelsom van de oranje en grijze vlakken bepaalt de totale pensioenopbouw

eindloonsysteem

Pensioenaanspraken op basis van een eindloonsysteem worden berekend aan de hand van de bovenstaande formule.

Een belangrijke factor voor het ouderdomspensioen wordt gevormd door de dienstjaren. Immers, omdat wordt uitgegaan van het laatst verdiende salaris over alle dienstjaren, is de achterliggende diensttijd van belang. Deze is niet voor iedereen gelijk, door de werknemer te beïnvloeden en voor de werkgever ongrijpbaar. Door de opbouw van pensioen over de reeds verstreken dienstjaren is het eindloonstelsel moeilijk beheersbaar.

Het middelloonsysteem

Wanneer er sprak is van een middelloonsysteem, bouwt een werknemer de pensioenaanspraak op aan de hand van de pensioengrondslag van dat jaar en het opbouwpercentage dat in dat jaar geldt. Het fiscale maximum is 1,875% per dienstjaar, iets hoger dan bij eindloon. Over de totale opbouwperiode betekent dit een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat een werknemer verdient. Het gemiddelde salaris is dus altijd een gewogen gemiddelde.

Schematisch ziet de pensioenopbouw er als volgt uit:

middelloonsysteem

De pensioenberekening op basis van een middelloonsysteem is de uitkomst van de bovenstaande formule.

Pensioenopbouw op basis van middelloon bestaat uit de oranje vlakken. Het grijze gedeelte, dat bij een eindloonregeling bestaat uit de aanpassing van al opgebouwde aanspraken aan het nieuwe salaris (backservice), wordt hier niet meegenomen.

Bij een middelloonsysteem is de achterliggende diensttijd niet van belang. Door het niet opbouwen van pensioen over de reeds verstreken dienstjaren is de middelloonregeling financieel beter beheersbaar dan een eindloonregeling. Een middelloonregeling zal in de regel een lagere pensioenopbouw kennen dan een eindloonregeling. Deze ‘verslechtering’ kan echter voor een deel worden opgevangen door het mogelijk hogere opbouwpercentage.

Indexatie

Daarnaast kan toch een vorm van pensioenopbouw over het verleden plaatsvinden door middel van indexaties. Dat wil zeggen, de opgebouwde pensioenen aanpassen aan de loon- of de prijsindex. Dit -samen met een hoger opbouwpercentage ten opzichte van het eindloonsysteem – kan voor veel werknemers betekenen dat zij in een middelloonsysteem beter uit zijn.

Het beschikbaar premiesysteem

Bij een beschikbare premieregeling wordt geen pensioen toegezegd maar een premie ter financiering van pensioen.

Een werkgever stelt jaarlijks een premie ter beschikking. Deze premie wordt geïnvesteerd in een pensioenverzekering of premie pensioeninstelling. Op de pensioendatum resulteren deze premies, vermeerderd met rendement, in een kapitaal, dat bestemd is voor de aankoop van pensioen. De hoogte van dit aan te kopen pensioen is afhankelijk van de dan geldende marktrente en levensverwachting.

Het Ministerie van Financiën heeft in een resolutie beschikbare premiestaffels gepubliceerd. Bij de bepaling van de beschikbare premiestaffels is uitgegaan van een pensioen volgens het systeem middelloon. Feitelijk is beschikbare premie en middelloon gelijk, met dien verstande dat bij middelloon het pensioen wordt toegezegd en gegarandeerd, bij beschikbare premie wordt de premie toegezegd en gegarandeerd.

Contact

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met De Nederlandse Pensioen Associatie. Maak hieronder gebruik van het online contactformulier, mail naar info@dnlpa.nl of bel naar +31 (0) 70 22 13 150. Uiteraard bent u ook welkom op onze locatie. Wij zijn u graag van dienst.

Sneltramhalte RandstadRail bij Prinses Beatrixlaan

Beatrixkwartier (sneltramhalte)

De Nederlandse Pensioen Associatie maakt pensioen begrijpelijk, aantrekkelijk en betrouwbaar, nu én in de toekomst.

De Nederlandse Pensioen Associatie:

  • beschikt over Wft-vergunning & is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • is lid van de beroepsorganisatie van de onafhankelijk pensioenadviseur (RPA)
  • is lid van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) o.b.v. bindend advies
  • is aangesloten bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: Markel
  • We delen graag onze expertise. Bel, of mail ons.
Vredespaleis, Den Haag

Vredespaleis