Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding

De wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding (Wet VPS) regelt dat de helft van het (tijdelijk) ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, wordt verdeeld (verevend) over degene die de rechten op pensioen heeft opgebouwd, en de ex-partner. Partners kunnen onder voorwaarden een andere verdeling overeenkomen. De vereveningsgerechtigde (de ex-partner) krijgt hierdoor een rechtstreekse vordering op de pensioenuitvoerder van de vereveningsplichtige (de opbouwer van het pensioen).

De Wet VPS is op 1 mei 1995 in werking getreden. De Wet VPS heeft als doel de regeling van de pensioenverdeling volgens het Boon van Loon-arrest te vervangen door een wettelijke regeling. De wet is van toepassing op scheidingen die hebben plaatsgevonden op of na 1 mei 1995, of – onder bepaalde voorwaarden – vóór 27 november 1981 (de datum van het Boon van Loon-arrest).