Boon Van Loon-arrest

Volgens het Boon Van Loon-arrest van de Hoge Raad (voor scheidingen die plaatsvonden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995) waren regels van kracht met betrekking tot pensioenen. De op de scheidingsdatum opgebouwde pensioenaanspraken maakten deel uit van de te scheiden boedel bij echtscheiding en bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Deze zogenaamde verrekening van pensioenaanspraken vond plaats indien al of niet overeengekomen huwelijkse voorwaarden daartoe aanleiding gaven. Er diende sprake te zijn van enige mate van vermogensgemeenschap. Als gevolg van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding is dit arrest van de Hoge Raad (27 november 1981, NJ 1982, 503) niet meer van toepassing voor scheidingen na 1 mei 1995.