Coronacrisis en premiebetaling van de pensioenregeling

Coronacrisis en premiebetaling van de Pensioenregeling: pensioen is voor werkgevers een dure arbeidsvoorwaarde. Door de coronacrisis verliezen veel bedrijven een groot deel van de omzet. Kosten, zoals die van pensioenpremie, lopen door. Welke mogelijkheden heb je als werkgever om iets te doen aan betaling van pensioenpremie en de pensioenregeling zelf? 

Maatregelen voor werkgevers

Werkgevers die problemen verwachten bij de premiebetaling hebben vier mogelijkheden:
1. Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)
2. Tijdelijk uitstel van betaling binnen de termijnen van de Pensioenwet
3. Tijdelijke premieverlaging van de pensioenregeling
4. Hele pensioenregeling wijziging

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

Coronacrisis en premiebetaling pensioenregeling. De NOW is een loonkostensubsidie van de overheid waarbij je als werkgever bij (achteraf aangetoond) omzetverlies van ten minste 20% tot maximaal 90% van de loonsom kan terugkrijgen. Pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel) vallen niet onder het begrip loonsom. De NOW-regeling geeft een extra subsidie van 30% bovenop het loon in verband met de kosten voor pensioen, vakantietoeslag en andere werkgeverslasten. De NOW kan sinds 6 april jongstleden worden aangevraagd en zal na toekenning in drie termijnen worden uitbetaald. De eerste uitbetaling wordt verwacht tussen 2 en 4 weken na toekenning van het verzoek. Dat betekent dus dat gebruikmaking van de NOW de mogelijkheid biedt tot compensatie van pensioenpremies. Let hierbij wel op: omdat de totale pensioenpremie soms al 20 – 25 % van de werkgeverslasten is, zou het kunnen betekenen dat de NOW-regeling ontoereikend is voor de compensatie van de premielast.

2. Tijdelijk uitstel van betaling binnen de termijnen van de Pensioenwet

Verzekeraars zijn, net als alle andere pensioenuitvoerders in Nederland, wettelijk verplicht ons te houden aan artikel 29 van de Pensioenwet. Dat artikel heeft tot gevolg dat pensioenuitvoerders na
3 maanden de werkgever  & na 5 maanden achterstand in premiebetaling de deelnemers moeten informeren. Doen zij dit niet, dan mogen zij de achterstallige premies niet meer verrekenen.

3. Tijdelijke premieverlaging van de pensioenregeling

Coronacrisis en premiebetaling pensioenregeling. Als werkgever heb je de mogelijkheid een beroep te doen op het betalingsvoorbehoud van artikel 12 van de Pensioenwet (ook wel eenzijdig wijzigingsbeding genoemd). Je mag dit doen als dit in de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar of premie pensioeninstelling (PPI) is opgenomen. Voor werkgevers die vallen onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) geldt dit niet: die zijn afhankelijk van de coulance van het Bpf.

Op basis van een brief van Stichting van de Arbeid van 21 maart 2020 is het zo dat een aantal Bpf-en uitstel geven voor betaling van de werkgeverspremie, of bereid zijn tot een coulante betalingsregeling. Dat kan tijdelijk lucht geven, maar uitstel is geen afstel.

Om een beroep te kunnen doen op het betalingsvoorbehoud moet er sprake zijn van een ‘ingrijpende wijziging van de omstandigheden’. In dat geval kun je je als werkgever eenzijdig beroepen op een tijdelijke versobering van de pensioenregeling. Dit is een tijdelijke premieverlaging binnen de huidige pensioenregeling. Deze tijdelijke premieverlaging geldt alleen voor de werkgeversbijdrage van de pensioenregeling en niet de werknemersbijdrage.

Tijdelijke premieverlaging en gebruik van NOW regeling 

Wat nu als je als werkgever gebruik hebt gemaakt van de NOW regeling: kan de pensioenregeling toch tijdelijk worden versoberd met een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding?

Er zijn uitvoerders die zeggen dat je hier alleen een beroep op kan doen wanneer je niet in aanmerking komt voor de NOW-maatregel. Maar…: wij zagen al eerder dat er een (standaard) toeslag van 30% bovenop de loonkosten wordt vergoed en dat dat in veel gevallen niet toereikend is ter compensatie van de premielast (nog los van het percentage van 90%).

Er zijn ook uitvoerders waarbij de werkgever – onder voorwaarden – tóch een beroep kan doen op het eenzijdig wijzigingsbeding en ook gebruik maken van de NOW regeling omdat de 30% toeslag onvoldoendeis (er moet nl. ook vakantietoeslag en overige werkgeverslasten uit betaald worden).

4. Hele pensioenregeling wijzigen

De meeste werkgevers kunnen de pensioenregeling niet zelf wijzigen omdat zij onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Zij zijn afhankelijk van een eventueel besluit van de sociale partners voor een wijziging van de pensioenregeling.

Werkgevers met een eigen pensioenovereenkomst kunnen aanpassing van de pensioenregeling alleen wijzigen met uitdrukkelijke

Is instemming nodig om de regeling te versoberen?

Coronacrisis en premiebetaling pensioenregeling. Als werkgever kun je besluiten tot een tijdelijke versobering zonder instemming of advies van het medezeggenschapsorgaan van je organisatie. Dit moet wel opgenomen zijn in het pensioenreglement. Je bent wel verplicht om je werknemers vooraf goed te informeren over de verlaging en de gevolgen daarvan voor de werknemers. Instemming van de werknemers is dus vereist.Bij een permanente versobering is er wel instemming of advies nodig van het medezeggenschapsorgaan van je organisatie. Dit is de hoofdregel, want afspraak is afspraak.

Uitzondering op de hoofdregel: eenzijdig wijzigen

Een werkgever mag de arbeidsvoorwaarde pensioen eenzijdig wijzigen wanneer hij bij deze wijziging een zo’n zwaarwegend belang heeft, dat het belang van de werknemers door de wijziging wordt geschonden daarvoor ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ moet wijken. Er is sprake van zwaarwegend belang bij bedrijfseconomische, bedrijfstechnische en bedrijfsorganisatorische omstandigheden. Hierbij kun je denken aan een situatie waarbij een werkgever in grote financiële moeilijkheden verkeert. Een financieel belang kun je zien als zwaarwegend belang. Hier is sprake van wanneer er op langere termijn een bedrijfseconomische verantwoorde situatie in stand moet worden gehouden, waarbij de continuïteit van de onderneming en de belangen van alle werknemers zoveel mogelijk zijn gewaarborgd.

Wanneer een werkgever zich op een zwaarwegend belang beroept, is het aan hem om dit standpunt zeer goed en uitgebreid te onderbouwen door feiten of omstandigheden aan te voeren waaruit dit blijkt en als de werknemers het er niet mee eens zijn het bewijs van het bestaan daarvan te leveren.

Is een adviseur nodig om de versobering te regelen? 

Bij een tijdelijke versobering is geen advies nodig van een adviseur. Er is geen aanpassing van de regeling en de bestaande juridische stukken blijven ongewijzigd. Het is wel verstandig om met je adviseur in gesprek te gaan. Bij een permanente versobering van de regeling is een advies van de adviseur wel noodzakelijk. Dit betekent namelijk een wijziging van de pensioenregeling.

Voor meer informatie over dit onderwerp of over pensioen in het algemeen, kunt u  contact opnemen met Albert Hoogeveen MPLA, albert.hoogeveen@dnlpa.nl 

Publicatiedatum: 22 april 2020

07 | CORONACRISIS EN PREMIEBETALING VAN DE PENSIOENREGELING